Köszöntünk, Alma Mater!

Köszöntünk drága Alma Mater! Köszöntünk ősi Iskolánk!

Piros tégláid szívünkben izzanak,
vár újra nyitva barna, vén kapud
és égig szöknek újra a falak,
mint mikor először Hozzád vitt az út!

Szép termeidben forrás buzogott:
tudás és lélek tiszta itala

Az oldalt eddig

vendég látta.Hírdesd az Igét

Református identitás az iskolában


Főtiszteletű Püspök úr, Nagytiszteletű Esperes Úr, Főjegyző Úr, Gondnok Úr, Nagytiszteletű Asszonyok és Urak, Kedves Igazgató Kollégák!


Mitől református a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola, amely 1996-ban indult újra, alulról építkező iskolaként. Szeretném kiemelni, hogy alulról építkeztünk.


Komolyan vettük, hogy mit mondott, mit üzent Révész Imre református püspök székfoglaló beszédében.


A hitvallásos iskola, a hitvallásos bizonyságtétel elengedhetetlen fontosságú. Ebből indultunk ki.


És most egy nagyon egyszerű hasonlattal szeretnék élni. Mégpedig a házépítés hasonlatával.


Mi kell egy ház felépítéséhez?


1./ Először is pontos tervet kell készíteni, amely alapján az építést végezzük. Ezt tettük mi is.


Miért is vannak református iskolák? Miért van református keresztyén nevelés? Milyen legyen református iskolánk? Ki tanítson, kinek tanítson, milyen céllal, hogyan, és végül mit.


A kérdések megválaszolása után tervet készítettünk, mert tudtuk, hogy Istennek is pontos terve van a mi életünkkel, így iskolánkkal is. Az nem volt kérdés, hogy a magyar protestáns iskolák hagyományait követjük. A hagyományokon, évezredes értékeken nyugvó, ugyanakkor korszerű iskolának kell lennünk a mai világban.


2./ A tervek elkészítése után következett az alapok lerakása.


Mi lehet a legszilárdabb, legbiztosabb alap? Természetesen nem más, mint a Biblia. Összetart bennünket a szó, az Ige, amely Vizsolyban magyar nyelvünkön íródott és azóta magyar nyelven hívogat.


A biblia iskolánkban az alapot jelenti. Ez az alap kősziklára épült, nem pedig homokra. Elfogadtuk Isten tervét az életünkben. Ma tantestületi létszámunk 35 fő. Ebből 32 fő konfirmált, 3 fő katolikus vallású.


Mivel alulról építkeztünk, volt lehetőségünk a diákokat is beválogatni. A lelkészi ajánlást szeretném kiemelni. Az 515 tanulóból 506 református vallású és 9 fő jár katolikus hittanra.


3. Ezután következett a falak felhúzása.


A fala nem más iskolánknak, mint a hárompillérű keresztyén nevelés 3 erős tartóoszlopa. / család, gyülekezet és iskola/ Missziói programunkban megfogalmaztuk: Legyen az iskola a gyülekezeté, a gyülekezet az iskoláé. Ez ma is így van.


4./Majd következtek a belsőépítészeti dolgok. Vagyis megtöltöttük a házat tartalommal.


Keresztyén oktatás mássága / Tanítás az Írás tanítása szerint / általános tudás, az általános műveltség tőkéje


A keresztyén nevelés mássága /emberformálás, jellemnevelés fontossága / Tudjuk, hogy nem az egyházi iskola nevel elsősorban, hanem a benne élő, szolgáló személyiségek.


Iskolánkban a nevelés területei közül: a hitre nevelést és a zenei nevelést emelem ki. Tőkéczi László történész, aki iskolánkat meglátogatta még a kezdet kezdetén a következőkre hívta fel figyelmünket.


Legyen első helyen a hitre nevelés, a hit tőkéjének előkészítése. Nekünk az iskolában Valaki mást kell képviselnünk. Hiszen egyébként rész szerint van bennünk az ismeret és tükör által homályosan látunk.

De azt is kiemelten kezeljük, hogy tanítványaink ismerkedjenek meg a gyermekénekek mellett Református Énekeskönyvünk kincseivel. Minél többet énekeljenek a hittanórákon, napot kezdő áhítatokon, közös alkalmakon. Lehetőleg több szólamban.


Iskolánkban Hitéleti munkaközösség működik, nagyon gazdag munkatervvel.


A munkatervből kiemelném: a Kálvin vetélkedőket, a Bibliai kézműves foglalkozásokat, Bibliadrámát, Nagytiszteletű asszony pásztorációs szolgálatát az iskolában heti 2 alkalommal. Most van újra szervezés alatt a cserkészcsapat.


Van Missziói programja az iskolának. Ebből kiemelném: csoportos kereszteléseket, konfirmandus táborokat, evangelizációs heteket, családi hetet, napot.


A másik kiemelt terület a zenei nevelés.


Tudjuk, hogy a zenei nevelés sokkal többet jelent, mint énekelni, zenét hallgatni. A zene második nyelvünk. És amíg a zene tovább él, fennmarad, ha titkát nem is tudjuk megfejteni, bízhatunk lelki és közösségeket összetartó erejében.


Elkötelezettségeink, hovatartozási tudatunk tárgyai között így állítottuk fel a sorrendet: Isten, haza, szűkebb közösségek, azaz hit, hazaszeretet, hűség, szakmai színvonal, alázat, türelem, szeretet, rend és fegyelem.


Mitől református iskolánk?


Feleletem az lehet, hogy iskolánk azért református mert küldetésének az Ige hirdetését, szolgálatát vállalja-gondozza egyházunk keresztyén hitvallásai és jó gyakorlata szellemében.


E szolgálatot értelmesen, bölcsen a tanítási gyakorlatba természetes módon illesztve igyekszünk elvégezni. Ez az értelmes, szolgáló törekvés jelenik meg napi munkánkban úgy, hogy jól érzékelhető az iskola keresztyén szelleme, légköre.


Mint a prezentáción is látható volt 19 év alatt felépült, szilárdan áll, és áldva virágzik a ház.


Hisszük azt, hogy a jövő nemcsak körülöttünk van, hanem bennünk. Hisszük,,hogy lelkünk legmélyén rátalálunk lelki templomunkra és benne Jézus Krisztusra.A bemutatót ide kattintva nézheti meg.


Amennyiben nem rendelkezik bemutató megnézéséhez szükséges Microsoft Powerpint programmal, Ide kattintva töltheti le azt.

Karcagi Nagykun Református Általános Iskola  5300 Karcag, Kálvin u. 2. E-mail: refi@freemail.hu Tel./Fax.: (59) 400-577 Igazgatói: (59) 503-206